zpìt na seznam

PRASE iNc in Memoriam - U Kadlecù - Hrdìjovice - 9.5.2008

Veèírek uspoøádaný jako pocta agentuøe Prase, která na pøelomu osmdesátých a devadesátých let poøádala v jižních Èechách první punkové a hardcorové koncerty. Jako první  nastoupila PUNKOVÁ BRIGÁDA JIHOÈESKÝ PRAVDY, po nich se pøedstavili P.S.Tøetí byli na programu DDT. To je vùbec první èeskobudìjovická punková skupina, ta vystoupila spoleènì po patnácti letech.Ve druhé èásti veèera odpadla kapela PODVOD.Tak hned zahrála SLOBODNÁ EURÓPA (zlatý høeb veèera).Na místì se také natáèel film o jihoèeském punku.

http://oldschoolbrothers.cz           http://www.slobodnaeuropa.sk/                     http://www.ps.freemusic.cz/

 

Autor: Kilèo

 

.
.
PBJP
PBJP
PBJP
PBJP
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
PBJP
PBJP
atmosféra
atmosféra
PBJP
PBJP
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
PBJP
PBJP
atmosféra
atmosféra
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
atmosféra
atmosféra
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
atmosféra
atmosféra
P.S.
P.S.
atmosféra
atmosféra
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
DDT
DDT
DDT
DDT
DDT
DDT
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
DDT
DDT
DDT
DDT
DDT
DDT
atmosféra
atmosféra
DDT
DDT
atmosféra
atmosféra
DDT
DDT
DDT
DDT
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
atmosféra
atmosféra
Slobodná Európa
Slobodná Európa
atmosféra
atmosféra
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
atmosféra
atmosféra
atmosféra
atmosféra
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
Slobodná Európa
atmosféra
atmosféra